Vedtægter


Dansk Politihundeforening Aabenraa og omegn

Vedtægter for Dansk Politihundeforening – Aabenraa og Omegns Afdeling.

§ 1 Foreningen er en lokal afdeling af Dansk Politihundeforening, og dens officielle betegnelse er: ” Dansk Politihundeforening – Aabenraa og Omegns Afdeling.”

§ 2 Det er foreningens opgave, i overensstemmelse med Dansk Politihundeforenings love, at samle politihundeførere og andre interesserede inden for område 3, til fremme af opdræt og dressur af hunde til praktisk anvendelse i politiets tjeneste, at afholde konkurrencer ved egen foranstaltning eller i samråd med områdelederne, samt at varetage førernes interesser.

§ 3 a. Som aktive medlemmer kan optages polititjenestemænd og enhver anden i foreningens arbejde interesseret person. Medlemskabet er betinget af at der på forlangende fremlægges en straffeattest.

b. Personer, der ønsker at støtte foreningen, kan optages som passive medlemmer. De modtager foreningens medlemsblad, men har ikke stemmeret i foreningens anliggender.

c. Æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

d. Hunde, der ikke er stambogførte i DKK, kan ikke optages i foreningen.

e. Undtaget fra kravet i punkt d. er tjenestehundeførere i sektion 1 som kan fremvise en træningstilladelse udstedt af Rigspolitichefen.

f. Et medlem af lokalafdelingen kan / må træne med flere hunde i lokalafdelingen, uden at der opkræves et ekstra gebyr.

Til en træningssamling kan der dog kun medbringes den hund hvis træningsstadie passer til det hold som hundeføreren har besluttet sig for at træne med ved den pågældende træningssamling.

I tilfælde hvor en hundefører træner en hvalp op til udskiftning af sin gamle hund kan bestyrelsen dispensere fra ovenstående regler for en overgangsperiode.

§ 4 Kontingentet meddeles på den årlige generalforsamling. Det påkræves forud sammen med kontingentet til Dansk Politihundeforening en gang årligt i januar. Ved indmeldelse betales 1 års kontingent, efter den 01.08.xx dog kun ½ års kontingent til klubben og klubhuset.

Kontingentet til lokalafdelingen er altid det samme som til hovedforeningen og områdeforeningen, dvs. at lokalafdelingen forhøjer kontingentet med samme beløb som hovedforeningen og områdeforeningen.

Medlemmer fra samme husstand, ægtefælle/samlever og deres børn ydes en familierabat, således at hver betaler fuld kontingent til hovedforeningen og områdeforeningen. Halvdelen af beløbet betales yderligere til lokalafdelingen.

Folkepensionister betaler kontingent efter samme regler som under familierabat.

Aktivemedlemmers udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen senest 3 måneder før regnskabsårets afslutning.

§ 5a. Et medlem i kontingentrestance i 2 måneder, og som ikke betaler inden 1 måned efter kassererens opfordring, slettes af foreningen.

b. Såfremt et medlem forsætligt modarbejder foreningens formål, eller hvis pågældende før/efter sin optagelse har gjort sig skyldig i moralsk forkastelige forhold eller handlemåde, eller i et sådant omfang/forhold at hans forbliven foreningen kan nedsætte denne eller dens medlemmer i almindeligt omdømme, kan bestyrelsen henstille til Dansk Politihundeforenings hovedbestyrelse, at pågældende bliver ekskluderet.

Eksklusionen kan kun foretages af hovedbestyrelsen.

§ 6 Bestyrelsen, der består af en formand, en kasserer og 1 til 3 bestyrelsesmedlemmer som vælges blandt de aktive medlemmer. Valgene foregår på den ordinære generalforsamling.

Formanden og kassereren vælges direkte på generalforsamlingen.

Bestyrelsen vælges for en periode på 2 år således at:

- Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer afgår de lige år.

- Kassereren og 1 bestyrelsesmedlem afgår de ulige år.

Hvert år vælges samtidig 2 suppleanter til bestyrelsen, 1 dommeruddannet prøvekåringsmand samt 1 bilagskontrollant suppleant.

Uden for bestyrelsen vælges 1 bilagskontrollant for en periode af 2 år, således at bilagskontrollan afgår de lige år.

§ 7 Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, sekretær samt materiale –og terrænforvalter. Funktionerne som sekretær og materiale –og terrænforvalter kan varetages af formand, næstformand eller kasserer.

I øvrigt fastsætter foreningen selv sin forretningsorden. Over forhandlingerne føres en protokol, der underskrives af tilstedeværende medlemmer.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst formanden ( næstformanden ) og 2 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

§ 8 Ved sin bestyrelse er foreningen ( lokalafdelingen ) selv ansvarlig for foreningens økonomi. Kassereren, der fører regnskabet og medlemsfortegnelsen, må ikke ligge inde med større kontantbeholdninger end de til løbende udgifter nødvendige beløb. Beløbets størrelse fastsættes af bestyrelsen.

Resten af formuen anbringes på en bank– eller girokonto, der kun kan hæves med formandens og kassererens underskrifter.

Indestående på foreningens ”landsstævnekonto” kan dog kun hæves efter et flertal på generalforsamlingen.

Der foretages revision mindst 1 gang årligt samt ved regnskabets afslutning. Regnskabsåret er fra den 01.01. til den 31.12.

Regnskabet fremlægges på den ordinære generalforsamling i revideret stand.

§ 9 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Indkaldelse skal ske mindst 4 uger før ved skriftlig meddelelse til medlemmerne og opslag på politistationen.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 3 uger før mødets afholdelse.

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde flg.:

1. Valg af dirigent.

2. Formanden aflægger beretning.

3. Kassereren forelægger revideret regnskab til godkendelse.

4. Indkomne forslag.

5. Valg Jf. § 6.

6. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller på begæring af mindst 2/5 af foreningens aktive medlemmer, der i givet fald skriftligt til formanden indgiver forslag til behandling.

Indkaldelse sker som ved ordinær generalforsamling, dog kun med 1 uges varsel og senest 3 uger efter begæringen er modtaget.

Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, og afstemninger foretages ved håndsoprækning, medmindre nogen af de fremmødte begærer skriftlig afstemning.

Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig.

§ 10 Forslag til ændringer af denne lov skal indsendes til formanden inden en ordinærgeneralforsamling og i overensstemmelse med reglerne for indsendelse af forslag.

Til vedtagelse af lovændringer kræves 2/3 af de på generalforsamlingen værende stemmer.

§ 11 Bestemmelse om foreningens ophævelse kan kun træffes af en generalforsamling, når evt. ophævelse er opført på dagsordenen, og når ¾ af foreningens aktive medlemmer stemmer derfor. Ved ophævelse af foreningen træffer generalforsamlingen straks beslutning om anvendelse af foreningens midler og ejendom.

§ 12 a. Der søges hvert år afholdt en lokalkonkurrence, hvis program er det af dansk Politihundeforening fastlagte for hunde i patruljeklassen. Deltagernes hunde skal opfylde betingelserne for at kunne deltage i konkurrencer.

Samtlige vandrepræmier udsættes i lokalkonkurrencen og

kan kun vindes i denne. Pokalreglementet følges.

Forflyttes et aktivt medlem, der er midlertidig indehaver af en vandrepokal ( præmie ), er han berettiget til at forblive medlem og deltage i den årlige lokal konkurrence, indtil denne vandrepræmie er vundet til ejendom.

Den pågældende kan ikke vinde vandrepræmier, som han ikke i forvejen har vundet andel i.

Bestyrelsen fastsætter under hensyn til foreningens økonomi og deltagernes antal de beløb, der kan anvendes til de enkelte præmieindkøb.

b. Til alle konkurrencer indenfor Områdeforeningen afholdes udtagelseskonkurrencer, hvis dette er nødvendigt. Til andre konkurrencer, såsom sommerkonkurrencer og venskabskonkurrencer udtages deltagerne af bestyrelsen, og her vil der blive lagt vægt på træningsindsats, om føreren har deltaget ved konkurrencer som figurant m.m.